مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسیب
نام خانوادگی:احسانی بهسودی
شهرت:حسیب احسانی
پست الکترونیک:hasibehsani@gmail.com
تلفن همراه:09195870860
تخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، فلسفه ، جامعه شناسی