مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حَسَيبْ
نام خانوادگی:إِحْسَانِيْ بِهْسُوْدِي
پست الکترونیک:hasibehsani@gmail.com
نخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، فلسفه ، جامعه شناسی