مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسیب
نام خانوادگی:احسانی بهسودی
نخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، فلسفه ، جامعه شناسی