در حسرت شهرت
53 بازدید
محل نشر: در مجله آفاق، شماره 40
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درحسرت شهرت! «دو راه میانبر برای آن های که دوست دارند مشهور شوند؟!» حتماً میدانید که برای بعضی آدمها مشهور شدن، هدف اصلی است و برای رسیدن به این هدف غریقانه دست به هر سنگ و چوبی می زنند؛ از دنبال پول دویدن، ژست سیاسی گرفتن، ستاره شدن، لباس تقدس پوشیدن و ... گرفته تا حتی خود را خود کشی کردن. امّا خوش بختانه یا بد بختانه (هر طور شما بهترمی پسندید) کم تر به نتیجه می رسند.